Árs­reikningur 2018


Skýrsla og áritun forstjóra

Afkoma ÁTVR á árinu 2018 var í samræmi við áætlun ársins. Hagnaður ársins var 1.111 m.kr. Eignir námu 6.334 m.kr, skuldir voru 1.772 m.kr. og eigið fé nam 4.561 m.kr. í árslok 2018. Greiddur var 1.000 m.kr. arður í ríkissjóð.

Áfengi var selt fyrir 28.589 m.kr. með virðisaukaskatti. Sala áfengis í lítrum jókst um 0,54% frá árinu á undan og seldust 21.985 þús. lítrar, þar af var bjórsala 17.262 þús. lítrar.

Sala tóbaks nam 11.708 m.kr. með virðisaukaskatti. ÁTVR innheimtir tóbaksgjald. Gjaldið nam 5.571 m.kr. á árinu 2018 og hækkaði um 71 m.kr. frá árinu 2017. Sala vindlinga í magni minnkaði um 3%. Sala vindlinga nam 882 þús. kartonum og af vindlum seldust 4.478 þúsund stykki.

Selt magn neftóbaks var 44.671 kg og var það um 19% aukning frá fyrra ári.

Á árinu fengu 700 starfsmenn greidd laun hjá ÁTVR. Margir eru í hlutastarfi. Ársverk voru 354 og hefur þeim fjölgað um 20 frá 2017.

Ýmsar framkvæmdir voru á árinu. Meðal þeirra helstu var að vínbúðin á Ísafirði var flutt í nýtt húsnæði, unnið var að lagfæringum í vínbúðinni á Dalvegi og vínbúðin í Skútuvogi var stækkuð. Vínbúðin á Höfn í Hornafirði var endurnýjuð og stækkuð og unnið var að endurbótum í vínbúðinni á Flúðum, Sauðárkróki og Hvolsvelli. Framkvæmdir voru í fullum gangi við stækkun Dreifingarmiðstöðvar og í tengslum við það var unnið að lóðarframkvæmdum að Stuðlahálsi. Rafhleðslustöðvar fyrir bíla voru settar upp á Stuðlahálsi.

Lög um um gjald af áfengi og tóbaki var breytt í upphafi árs þannig að bæði áfengisgjald og tóbaksgjald var hækkað um 2%.

Forstjóri ÁTVR staðfestir ársreikning fyrirtækisins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Reykjavík, 29. mars 2019

undirskrift ivar

Ívar J. Arndal, forstjóri


Áritun endur­skoðenda

Til fjármála- og efnahagsráðherra
Endurskoðun á meðfylgjandi ársreikningi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) fyrir árið 2018 var framkvæmd samkvæmt lögum nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu forstjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ríkisendurskoðandi staðfestir samkvæmt bestu vitund að í skýrslu forstjóra eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Það er álit ríkisendurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu ÁTVR 31. desember 2018, afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð ríkisendurskoðanda samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst hér síðar. Ríkisendurskoðandi er óháður ÁTVR og hefur unnið í samræmi við lög nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðenda (INTOSAI). Ríkisendurskoðandi telur að við endurskoðunina hafi verið aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að undirbyggja álit á ársreikningnum.

Ábyrgð forstjóra á ársreikningnum
Forstjóri er ábyrgur fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga, settar reglur og fyrirmæli. Hann er einnig ábyrgur fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er að sé til staðar við gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreiknings er forstjóri ábyrgur fyrir því að meta rekstrarhæfi ÁTVR og setja inn skýringu ef þess er þörf.

Ábyrgð ríkisendurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið ríkisendurskoðanda er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit á ársreikningnum.

Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Framkvæmd endurskoðunar hjá ríkisendurskoðanda er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila og hún byggir á faglegri dómgreind og gagnrýni. Þá ber við endurskoðunina að fara eftir ákvæðum laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Í þessu felst að ríkisendurskoðanda ber að:

 • Greina og meta hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, skipuleggja og framkvæma endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og afla endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit á reikningnum. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá reglum innra eftirlits.
 • Afla skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
 • Meta hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í samræmi við reikningsskilareglur fyrir opinbera aðila.
 • Meta í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, meta framsetningu, uppbyggingu og innihald, þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Ríkisendurskoðandi upplýsir forstjóra meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg atriði sem kunna að koma upp við endurskoðunina, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Ríkisendurskoðun, 29. mars 2019

Skúli Eggert Þórðarson, ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson, endurskoðandi


Rekstrar­reikningur árið 2018

Skýringar 2018 2017
Rekstrartekjur
Sala áfengis 25.756.247 24.942.443
Sala tóbaks 9.441.805 9.252.443
Sala umbúða o.fl. 93.106 80.714
35.291.158 34.275.600
Rekstrargjöld
Vörunotkun 10 29.824.379 29.065.646
Laun og launatengd gjöld 11-13 2.806.016 2.463.048
Húsnæðiskostnaður 634.417 582.228
Sölu- og dreifingarkostnaður 244.934 236.761
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður 379.510 345.365
Annar rekstrarkostnaður 47.344 35.860
Afskriftir 15 237.010 208.226
34.173.610 32.937.134
Rekstrarhagnaður 1.117.548 1.338.466
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 14 (6.289) 28.082
Hagnaður ársins 1.111.259 1.366.548

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Efnahags­reikningur 31. desember 2018

Skýringar 2018 2017
Eignir
Rekstrarfjármunir 4, 15 1.318.810 1.231.450
Eignarhlutir í öðrum félögum 5, 16 7.500 7.500
Fastafjármunir samtals 1.326.310 1.238.950
Birgðir 6, 17 2.123.079 2.002.246
Viðskiptakröfur 7, 18 1.824.424 1.728.890
Handbært fé 8 1.059.812 1.372.613
Veltufjármunir samtals 5.007.315 5.103.749
Eignir samtals 6.333.625 6.342.699
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé 19 4.561.215 4.449.956
Eigið fé samtals 4.561.215 4.449.956

Skammtímaskuldir
Lánardrottnar 9 1.073.709 1.279.448
Aðrar skammtímaskuldir 698.701 613.295
Skammtímaskuldir samtals 1.772.410 1.892.743
Eigið fé og skuldir samtals 6.333.625 6.342.699
Skuldbindingar 20

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Sjóð­streymi árið 2018

Skýringar 2018 2017
Rekstrarhreyfingar
Hagnaður ársins 1.111.259 1.366.548
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi:
Afskriftir 15 237.010 208.226
Tap (söluhagnaður) af fastafjármunum (406) (4.480)
Veltufé frá rekstri 1.347.863 1.570.294
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, (hækkun) (120.833) 112.180
Skammtímakröfur, (hækkun) (95.534) (24.870)
Skammtímaskuldir, hækkun (120.333) (211.518)
(336.700) (124.208)
Handbært fé frá rekstri 1.011.163 1.446.086
Fjárfestingarhreyfingar
Fasteignir 15 (100.600) (30.681)
Innréttingar og annar búnaður 15 (167.564) (195.704)
Bifreiðar 15 (59.384) (57.740)
Söluverð rekstrarfjármuna 3.584 7.258
Fjárfestingarhreyfingar (323.964) (276.867)
Fjármögnunarhreyfingar
Arður til ríkissjóðs 19 (1.000.000) (1.750.000)
Fjármögnunarhreyfingar (1.000.000) (1.750.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé (312.801) (580.781)
Handbært fé í ársbyrjun 1.372.613 1.953.394
Handbært fé í lok ársins 1.059.812 1.372.613

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila

 1. Ársreikningur ÁTVR er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerð nr. 696/1996 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

  Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

  Skattar
 2. Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki greiða almennt ekki tekjuskatta.

  Erlendir gjaldmiðlar og innlendar vísitölur
 3. Eignir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á kaupgengi í árslok en skuldir eru umreiknaðar á sölugengi. Viðskipti í erlendum gjaldeyri á árinu eru umreiknuð í íslenskar krónur á viðskiptadegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

  Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 2018. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

  Rekstrarfjármunir
 4. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar afskriftir.

  Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum kostnaði við að koma eignunum á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

  Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við áætlaðan endingartíma og eignarhaldstíma.

  Eignarhlutar í öðrum félögum
 5. Eignarhlutar í félögum eru færðir á nafnverði.

  Birgðir
 6. Birgðir samanstanda af endursöluvörum og rekstrarvörum. Birgðirnar eru metnar á síðasta innkaupsverði að teknu tilliti til gallaðra og úreltra vara.

  Viðskiptakröfur
 7. Greiðslukortakröfur eru færðar meðal viðskiptakrafna. Viðskiptakröfur eru færðar á kostnaðarverði.

  Handbært fé
 8. Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnstæðum.

  Viðskiptaskuldir
 9. Viðskiptaskuldir eru færðar á kostnaðarverði.

  Vörunotkun
 10. Tóbaksgjald er innheimt við sölu tóbaks og er því skilað mánaðarlega til Tollstjóra. Tóbaksgjaldið er skilgreint sem hluti af kostnaðarverði seldra vara í bókhaldi ÁTVR. Alls námu greiðslur tóbaksgjalds 5.571 m.kr. á árinu 2018.

Sundurliðun vörunotkunar

2018 2017
Vörunotkun, áfengi 22.012.493 21.372.311
Vörunotkun, tóbak 7.793.202 7.669.426
Vörunotkun, umbúðir 18.684 23.909
29.824.379 29.065.646

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Starfsmannamál

 1. Laun og launatengd gjöld sundurliðast þannig:

2018 2017
Dagvinnulaun 1.536.427 1.353.554
Yfirvinna 654.812 575.659
Launatengd gjöld 487.182 441.618
Viðbótarframlag til lífeyrissjóðs 112.144 71.701
Áfallið reiknað orlof, breyting 15.452 20.516
2.806.016 2.463.048

Fjárhæðir eru í þúsundum króna


 1. Launagjöld hækka um 13,9% milli ára. Reiknuð ársverk á árinu 2018 voru 354 en ársverk reiknuð með sama hætti árið 2017 voru 334 sem er hækkun 20 ársverk eða 6%. Hækkun launavístölu 2018 var 6%.

  Laun og launatengd gjöld vegna forstjóra námu 21,9 m.kr. en voru 19,7 m.kr. árið á undan.

  Áunnið orlof starfsmanna til desemberloka er reiknað og fært í ársreikninginn. Það nam 148,4 m.kr. í árslok 2018 en til samanburðar var það 132,9 m.kr. árið áður.

 2. Skuldbindingar ÁTVR vegna eftirlauna núverandi og fyrrverandi starfsmanna voru gerðar upp á árinu 1999. Skuldbindingar sem falla til árlega eru gerðar upp við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins jafnóðum. Samkvæmt uppgjöri LSR námu lífeyrisskuldbindingar B-deildar í árslok 2018 10,9 m.kr. Í lögum nr 127/2016 var gerð breyting um aukaframlag til A-deildar lífeyrisjóðs starfsmanna ríkisins. Hlutur ÁTVR árið 2018 101,2 m.kr en var 60,6 m.kr 2017.

  Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
 3. Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)

2018 2017
Vaxtatekjur 91.632 131.884
Arðstekjur 3.150 1.500
Þóknanir vegna debet- og kreditkorta (79.327) (78.005)
Fjármagnstekjuskattur (20.761) (26.243)
Vaxtagjöld (983) (1.054)
(6.289) 28.082

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Rekstrarfjármunir

 1. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Bifreiðar Fasteignir Innréttingar og annar búnaður Samtals
Stofnverð 1.1.2018 282.823 1.266.404 1.274.633 2.823.860
Viðbót á árinu 59.384 100.600 167.564 327.548
Selt og niðurlagt á árinu (39.061) 0 (287.398) (326.459)
Stofnverð 31.12.2018 303.146 1.367.004 1.154.799 2.824.949
Afskrifað 1.1.2018 140.674 748.508 703.229 1.592.410
Afskrifað á árinu 37.713 23.395 148.366 209.474
Selt og niðurlagt á árinu (37.211) (258.534) (295.745)
Afskrifað 31.12.2018 141.176 771.903 593.060 1.506.139
Bókfært verð 31.12.2018 161.970 595.101 561.739 1.318.810
Afskriftarhlutföll 12-15% 2-4% 12-20%


Gjaldfærð afskrift ársins var 209,5 m.kr og niðurlagðar eignir voru 27,5 m.kr.

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Bókfært verð Fasteignamat Brunabótamat
Fasteignir og lóðir 595.101 3.079.645 3.461.940

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignarhlutar í félögum

 1. Hlutabréf í Endurvinnslunni hf. eru færð á nafnverði 7.500 þús. kr. Á árinu 2018 greiddi félagið 3.150 þús. kr. í arð til ÁTVR.

  Birgðir
 2. Birgðir um áramót skiptast í áfengi, tóbak, umbúðir og rekstrarvörur:

2018 2017
Áfengi 1.832.048 1.742.103
Tóbak 260.207 218.853
Umbúðir 6.963 17.552
Rekstrarvörubirgðir 23.861 23.738
2.123.079 2.002.246

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Viðskiptakröfur

 1. Viðskiptakröfur sundurliðast þannig:

2018 2017
Kröfur vegna greiðslukorta 1.704.642 1.613.526
Aðrar viðskiptakröfur 119.782 115.364
1.824.424 1.728.890

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigið fé

 1. Yfirlit eiginfjárreikninga

Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1.1. 4.449.956
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 1.111.259
Arður til ríkissjóðs (1.000.000)
Eigið fé 31.12 4.561.215

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Önnur mál

 1. Í tengslum við starfsemi ÁTVR voru 40 húsaleigusamningar í gildi í árslok 2018.

  Kennitölur
 2. Fimm ára yfirlit í milljónum króna

2018 2017 2016 2015 2014
Rekstur:
Rekstrartekjur 35.291 34.276 33.058 29.395 28.645
Rekstrargjöld (33.937) (32.729) (31.216) (27.985) (27.146)
Rekstrarhagn. f. afskr. 1.354 1.547 1.842 1.410 1.499
Afskriftir (237) (208) (222) (178) (205)
Rekstrarhagnaður 1.117 1.339 1.620 1.232 1.295
Hreinar fjárm.tekjur -6 28 9 -11 -7
Hagnaður ársins 1.111 1.367 1.629 1.221 1.288
Efnahagur:
Fastafjármunir 1.326 1.239 1.166 1.227 1.238
Veltufjármunir 5.008 5.104 5.772 4.716 4.914
Eignir alls 6.334 6.343 6.938 5.943 6.152
Eigið fé 4.561 4.450 4.834 4.204 4.483
Skammtímaskuldir 1.773 1.893 2.104 1.739 1.669
Eigið fé og skuldir alls 6.334 6.343 6.938 5.943 6.152Helstu kennitölur um afkomu og fjárhagsstöðu fyrirtækisins á síðustu fimm árum:

2018 2017 2016 2015 2014
Rek.hagn.f.afskr./Tekjur 3,8% 4,5% 5,6% 4,8% 5,2%
Veltufjárhlutfall 2,82 2,70 2,74 2,71 2,94
Eiginfjárhlutfall 72,0% 70,2% 69,7% 70,7% 72,9%
Arðsemi eigin fjár 25,0% 28,2% 38,8% 27,2% 28,0%